Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn samen met gemeenten verantwoordelijk om jeugdigen tot 23 jaar de mogelijkheid te bieden een startkwalificatie te behalen, zodat ze een passende plaats in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Om dit te bereiken worden initiatieven ondernomen waaronder het terugdringen van schoolverzuim, voorkomen van voortijdig schoolverlaten en opzetten van plusvoorzieningen. Een belangrijk instrument hierbij zijn de aan school verbonden Zorg Adviesteams (ZAT). Het ZAT streeft naar een effectieve samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen zodat jongeren die dat nodig hebben snel en adequaat zorg krijgen. ‘Passend Onderwijs’ is een logische vervolgstap voor het onderwijs om maatwerk te bieden aan ieder kind dat bij de school wordt aangemeld.

Maar maatwerk bieden lukt alleen als sprake is van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Juist dit staat onder druk, onder andere door het dreigende lerarentekort. Naar verwachting daalt de instroom van jonge docenten en stijgt de uitstroom van oudere docenten door de vergrijzing. De druk op de gemiddeld steeds ouder wordende docentenpopulatie neemt dan ook toe.

Wat doen wij?

Pangea Groep adviseert en coacht scholen bij het inzetten van een leeftijdsbewuster personeelsbeleid, zodat diegenen die al langer in het onderwijsvak zitten gemotiveerd blijven. Zij hebben immers een schat aan kennis en ervaring die behouden moet blijven voor de school. Het vitaliseringprogramma ‘De Kracht van mijn ervaring’ [PDF] een programma speciaal bedoeld voor 50+ docenten met als doel hen de kracht en passie voor het onderwijsvak te laten herontdekken.

Daarnaast werken wij in opdracht van gemeente of onderwijs aan het effectief inrichten van de zorg in en om de school. Zo helpen we bij de ontwikkeling van Zorg Adviesteams en zorgen we voor een goede koppeling met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij vergroten de effectiviteit van de afdeling Leerplicht en het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) om voortijdig schooluitval terug te dringen en meer jeugdigen een startkwalificatie te laten behalen. Onder andere door coaching van professionals, de inzet van jongerenambassadeurs en het actief betrekken van werkgevers. Parallel slaan wij de brug naar werkgevers om jeugdigen die een steuntje in de rug nodig hebben een grotere kans te bieden op een plek op de arbeidsmarkt.